ZAGON DEJAVNOSTI

POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI za mlade kmete

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

NAZIV AKTIVNOSTI
Prijava na 6. JR 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014-2020 za leto 2020.

POVZETEK
Mlada prevzemnica Petra Potočnik sem uspešno kandidiral na 6. JR 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.
V času triletnega izvajanja poslovnega načrta sem na svoji kmetiji dosegla vse zastavljene cilje in mejnike. Kmetijsko
dejavnost sem modernizirala z nakupom traktorja in zgrabljalnika. Kupila sem programsko opremo, ki mi bo v pomoč
pri vodenju knjigovodstva na kmetiji. Hlev za kokoši sem opremila z novimi gnezdi za kokoši nesnice. Del sredstev
sem namenila za investicijsko vzdrževanje hleva za krave molznice in mlado govedo. Izvedba načrtovanih investicij bo
pripomogla k bolj učinkovitemu in lažjemu delovnemu procesu na kmetiji. V času trajanja poslovnega načrta sem
ostala kmečka zavarovanka in ohranila delovno mesto na kmetiji.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Glavne dejavnosti, s katerimi se ukvarjam so: reja krav molznic in mladega goveda, predelava mleka v mlečne izdelke
kot so razni siri, jogurti, maslo, skuta, predelava jajc-predvsem v testenine, predelavo sadja in zelenjave v
marmelade, sokove, omake…

CILJI
 ohranjanje kmetijske proizvodnje
 modernizacija strojnega parka
 povečanje prodaje s povečanjem proizvodnih kapacitet
 ohranjanje kmečkega zavarovanje
 povečanje prepoznavnosti kmetije

PRIČAKOVANI REZULTATI
 posodobitev proizvodnih procesov in opreme
 izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetije
 boljši delovni pogoji

VEČ INFORMACIJ NA:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
www.program-podezelja.si/